Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

 

I. A szabályzat hatálya

1.    Jelen szabályzat hatálya a „https://www.orszagkviz.hu” címen elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (a továbbiakban „adatkezelő”) által a „https://www.orszagkviz.hu” címen elérhető weboldalon történő hirdetési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó személyes adatok kezelésére terjed ki.

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Fodor László Zsolt e.v.

Székhely és levelezési cím:4032 Debrecen Menyhárt József tér 3 4/13

Adószám:69653326-1-29

Nyilvántartási szám:53493257

Nyilvántartó hatóság: Belügyminisztérium

Telefonszám: +36 70 317 7026

E-mail: orszagkviz@gmail.com

            Honlap: https://www.orszagkviz.hu

 

 

II. A szabályzat célja

2.    A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

 

III. Irányadó jogszabályok

3.    Az adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogi aktusban és jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen szabályzatban foglaltak szerint:

 

-     A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (Eu) (2016. április 27.) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

-     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

-     a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

 

IV. Értelmező rendelkezések

4.    A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

 

a)      személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

b)      adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

c)      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

d)      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

e)      címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

f)       harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

g)      profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

h)      nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 

i)        adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

j)        adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

 

k)      technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

V. Az adatkezelés alapelvei

5.    Az adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

 

6.    Az adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

 

7.    Az adatkezelő az adatkezelést annak céljai szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

 

8.    Az adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

 

9.    Az adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

 

10.  Az adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

 

11.  Az adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá az adatkezelő igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az adatkezelő gondoskodik a jelen szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 

VI. Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

 

12.  Az adatkezelő által a jelen szabályzat hatálya alatt kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje:

 

Kezelt

adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Az érintett által a hirdetési szolgáltatás igénybevétel során megadott alábbi adatok:

- Ügyfélnév

- Irányítószám

- Település

- Út/utca, házszám

- Adószám

- Kapcsolattartó neve

- Telefon

- E-mail

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenszolgáltatások számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

 

 

 

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szerződés létrejötte, teljesítése.

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel létrejött szerződés fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően legfeljebb az igényérvényesítési határidő lejártáig őrzi.

 

Az érintett által a hirdetési szolgáltatás igénybevétel során megadott alábbi adatok:

- Ügyfélnév

- Irányítószám

- Település

- Út/utca, házszám

- Adószám

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az irányadó adó- és a számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.

Az adatkezelés alapja az adatkezelőt terhelő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi kötelesség teljesítése.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel létrejött szerződés fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően a jogi kötelessége teljesítése érdekében legfeljebb az adó- és a számviteli jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettség lejártáig őrzi.

Harmadik fél által elhelyezett sütik.

Az adatkezelő az ily módon gyűjtött adatokat  statisztikai célból, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez gyűjti.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az érintett hozzájárulása.

 

Az ily módon kezelt személyes adatok a böngészőből a kilépést követő legfeljebb 2 éven belül törlődnek.

 

13.  GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerint: a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

VII. Az adatvagyon leltár

14.  Az adatkezelő a tevékenysége körében végzett adatkezelésre vonatkozó, a GDPR és a jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelő technikai és szervezési intézkedések megalkotása céljából adatvagyon leltárt készít. Az adatvagyon leltár tartalmazza az adatkezelő által kezelt összes adatkört.

 

15.  Az adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggésben az adatvagyon leltárban meghatározásra kerülnek az alábbiak:

 

a)   az érintett

b)   az adatkezelés megnevezése és célja

c)   a kezelt adatok köre

d)   az adatkezelés jogalapja

e)   az adatkezelés időtartama

f)    kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül

g)   ki számára kerülhet az adat továbbításra

h)   alkalmaz-e az adatkezelő adatfeldolgozót, ha igen kit, milyen célra és milyen személyes adatokhoz férhet hozzá és mennyi ideig tárolhatja a személyes adatokat.

 

VIII. Az érintett jogai és azok érvényesítése

16.  Az érintett által benyújtott, alábbiakban felsorolásra kerülő jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet az adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

17.                        Az adatkezelő az érintett által benyújtott, alábbiakban felsorolásra kerülő jogosultságok érvényesülésével kapcsolatban feladatait ingyenesen látja el, kivéve

ha az érintett

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és

b) e kérelme alapján az adatkezelő a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi.

 

18.  Az adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára:

 

Tájékoztatáshoz való jog

19.  A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

20.  Az adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára a „https://www.orszagkviz.hu” címen elérhető weboldalon az „Adatvédelem” menüpont alatt.

 

21.  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és ehhez kapcsolódóan minden releváns kiegészítő információról.

 

            Hozzáférés joga

22.  A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

23.  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)   az adatkezelés céljai;

b)   az érintett személyes adatok kategóriái;

c)   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

d)   adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e)    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

24.  Az adatkezelő által a jelen szabályzat hatálya alatt végzett adatkezelése során a „sütik” révén profilalkotásra is sor kerül, amennyiben az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

 

Helyesbítéshez való jog

25.  A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

26.  Az adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

27.  A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

 

28.  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)   az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (így például jogos érdeken alapuló adatkezelés);

d)   a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

29.  Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelő által alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

 

30.  Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az adatkezelő elkérheti az érintett és az adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan további adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

 

31.  Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön. Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő írja alá. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

a)   az érintett nevét

b)   a törölt személyes adattípust

c)   a törlés időpontját.

 

            Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

32.  A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

33.  Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b)   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

f)     az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

34.  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Tiltakozáshoz való jog

35.  Az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

36.  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatósághoz való jog

37.  Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelési jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

38.  Az adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 

39.  Hatósághoz fordulás joga: Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a fentiekben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

A Hatóság elérhetőségei:

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 3.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je http://www.naih.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata Telefonszám: +36 (1) 391-1400 Faxszám: +36 (1) 391-1410 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

40.  Bírósághoz fordulás joga: Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége a következő oldalon tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

IX. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

41.  Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az adatkezelő az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

 

42.  Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

a)   érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása

b)   hatósági megkeresések és az arra az adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása

c)   adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása

d)   ügyfelek nyilvántartása

e)   marketing célú megkeresések nyilvántartása

f)    adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 

43.   Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 

a)   az adatkezelő neve és elérhetősége;

b)   az adatkezelés céljai;

c)   az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d)   olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

e)   adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;

f)    ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g)   ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

44.  A nyilvántartásokat az adatkezelő írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

 

X. Adatbiztonsági rendelkezések

45.  Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

46.  Az adatkezelő köteles biztosítani az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

 

47.  A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében az adatkezelő a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.

 

48.  Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

 

a)   a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;

b)   azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;

c)   azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;

d)   az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket.

 

49.  Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében az adatkezelő fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

 

50.  Az adatkezelő legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

 

a)   az adatkezelő a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be.

 

b)   az adatkezelő az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.

 

51.  Az adatkezelő legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

 

a)   az adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.

 

52.  Az adatkezelő legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

 

a)   Az adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen.

 

b)   az adatkezelő biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek, és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg.

 

 

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése

53.  Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

 

54.  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Hatóságnak.

 

55.  Az adatvédelmi incidenst nem kell a Hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

56.  Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

57.  Amennyiben az adatvédelmi incidens Hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

 

a)   ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b)   közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c)   ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)   ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

58.  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

59.  Az 57. pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 

a)   az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b)   ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)   ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

60.  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

a)   az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)   az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)   a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

61.  Az adatkezelő a 62. pontban megjelölt adatfeldolgozóval kötött adatfeldolgozó szerződésben kikötötte, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni az adatkezelőnek.

 

XII. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések

 

62.  Az adatkezelést az adatkezelő nevében a tárhelyszolgáltató: Linuxweb Kft. 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.,mint adatfeldolgozó is végzi. Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

63.  Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

64.  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában az adatkezelő és az adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait határozza meg.

 

65.      Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti.

 

XII. Hatályba léptető és záró rendelkezések

66.  A jelen szabályzat 2019 Április 02.napján lép hatályba.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A „https://www.orszagkviz.hu” címen elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (a továbbiakban „adatkezelő”), figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra, azokat a természetes személyeket, akik a „https://www.orszagkviz.hu” címen elérhető weboldalon történő hirdetési szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan személyes adatokat bocsátanak az adatkezelő rendelkezésére, az adatkezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Fodor László Zsolt e.v.

Székhely és levelezési cím:4032 Debrecen, Menyhárt József tér 3 4/13

Adószám: 69653326-1-29

Nyilvántartási szám: 53493257

Nyilvántartó hatóság: Belügyminisztérium

Telefonszám: +36 70 317 7026

E-mail: orszagkviz@gmail.com

Honlap: https://www.orszagkviz.hu

 

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

 

Kezelt

adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Az érintett által a hirdetési szolgáltatás igénybevétel során megadott alábbi adatok:

- Ügyfélnév

- Irányítószám

- Település

- Út/utca, házszám

- Adószám

- Kapcsolattartó neve

- Telefon

- E-mail

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenszolgáltatások számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés[1] b) pontjában meghatározott szerződés létrejötte, teljesítése.

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel létrejött szerződés fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően legfeljebb az igényérvényesítési határidő lejártáig őrzi.

 

Az érintett által a hirdetési szolgáltatás igénybevétel során megadott alábbi adatok:

- Ügyfélnév

- Irányítószám

- Település

- Út/utca, házszám

- Adószám

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az irányadó adó- és a számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.

Az adatkezelés alapja az adatkezelőt terhelő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi kötelesség teljesítése.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettel létrejött szerződés fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően a jogi kötelessége teljesítése érdekében legfeljebb az adó- és a számviteli jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettség lejártáig őrzi.

Harmadik fél által elhelyezett sütik.

Az adatkezelő az ily módon gyűjtött adatokat  statisztikai célból, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez gyűjti.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az érintett hozzájárulása.

 

Az ily módon kezelt személyes adatok a böngészőből a kilépést követő legfeljebb 2 éven belül törlődnek.

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a „sütik” révén a személyes adatok kezelése során a profilalkotásra is sor kerül, amennyiben az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenszolgáltatások számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából.

 

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelő a székhelyén található számítógépén tárolja. A személyes adatai tárolásához az adatkezelő az alábbi tárhelyszolgáltatót, mint adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Név: Linuxweb Kft.

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az érintett által benyújtott, alábbiakban felsorolásra kerülő jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet az adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Az adatkezelő az érintett által benyújtott, alábbiakban felsorolásra kerülő jogosultságok érvényesülésével kapcsolatban feladatait ingyenesen látja el, kivéve

ha az érintett

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és

b) e kérelme alapján az adatkezelő a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi.

 

 

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

h)   az adatkezelés céljai;

i)     az érintett személyes adatok kategóriái;

j)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

k)   adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

l)      az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

m)   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

n)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

g)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

h)   az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

i)     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (így például jogos érdeken alapuló adatkezelés);

j)     a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

k)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelő által alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az adatkezelő elkérheti az érintett és az adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan további adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő írja alá. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

d)   az érintett nevét

e)   a törölt személyes adattípust

f)    a törlés időpontját.

 

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

d)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

e)   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

f)    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

l)      az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelési jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 

Hatósághoz fordulás joga: Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a fentiekben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

A Hatóság elérhetőségei:

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 3.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je http://www.naih.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata Telefonszám: +36 (1) 391-1400 Faxszám: +36 (1) 391-1410 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége a következő oldalon tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata a „https://www.orszagkviz.hu” weboldalon az „Adatvédelem” menüpont alatt érhető el.

 [1] GDPR 6. cikk (1) bekezdés: A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;